1383,10,27 ساعت 22:25

ماهنامه داماهی متوقف شد.
این ماهنامه که تنها ماهنامه تخصصی هنر و ادبیات استان هرمزگان بود و به صورت ضمیمه روزنامه صبح ساحل منتشر می شد در حالی که وارد سومین سال انتشار شده بود به حکم دادستانی بندرعباس توقیف شد.
فعلا همین.

Privious Photos