1384,08,01 ساعت 16:29
پسری با پیراهن قرمز در میان انبوه زباله ها
این پسر نماد انبوه انسان هایی است که در مکان هایی این چنین زندگی می کنند.
تابستان ۱۳۸۳-زباله دانی بندرعباس

Privious Photos