1388,06,13 ساعت 00:39


ماه‌ ها هم که منتظر تو بوده باشم

خسته نمی‌شوم

هنگامی که ماه من تو باشی

Privious Photos