1389,02,29 ساعت 03:41زمین پاک ، حق همه ی ماست
پنجمین همایش پاک سازی ساحل بندرعباس
روز جمعه 31 رادی بهشت 89- ساعت 7 صبح
میدان ورودی پارک دولت

Privious Photos