1388,01,30 ساعت 13:10


در غیاب تو

با خویشتنم

گفتگو می‌کنیم و به توافق می رسیم

بر سر هر چیز

به سادگی

Privious Photos